Mikä VLK?

VLK edis­tää eri­tyistä tukea tar­vit­se­vien las­ten ja nuor­ten hyvää kun­tou­tusta. Yhdistys tukee oikeutta hyvään elä­mään ja tule­vai­suu­teen. VLK toi­mii yhdys­si­teenä moni­ta­hoi­sessa kuntoutusverkostossa.

Toiminta

Koulutus, tie­teel­li­nen tutkimus- ja kehit­tä­mi­nen sekä vai­kut­ta­mi­nen ovat VLK:n kolme kes­kei­sintä toiminta-aluetta. VLK toi­mii alu­eel­li­sella ja val­ta­kun­nal­li­sella tasoilla sekä kan­sain­vä­li­sissä verkostoissa.

Ajankohtaista