Ajantasainen suun­ni­telma ”Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus” on ole­massa ja sitä on viety menes­tyk­sel­li­sesti käy­tän­töön. Tehtävien jako on onnis­tu­nut kun­tou­tuk­sen suh­teen ja viime aikoina on siir­rytty tera­pia­kes­kei­syy­destä osal­li­suu­den suuntaan.

VLK:n pää­mää­rän toteut­ta­mi­nen ei tässä vai­heessa edel­lytä uutta tut­ki­mus­han­ketta, vaan meneil­lään oleva SOTE-uudistus ja sii­hen liit­tyvä kun­tou­tuk­sen uudis­ta­mi­nen tar­joaa val­miin kehyk­sen. Tässä voi­daan erot­taa osatekijöinä:

 1. lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus (van­hen­tu­nut nimi, mutta rajaa erään tehtäväalueen)
 2. yhteis­työ kodin, var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lun kesken
 3. osal­lis­tava toiminta
 4. aikui­suu­teen siirtyminen

Vajaaliikkeisten Kunto ry ja Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry ovat laa­ti­neet toi­mi­van ”Lapsen ja nuo­ren hyvä kuntoutus”-toimintaohjeen, pitem­män ja lyhyem­män ver­sion. Luetellut sei­kat ovat näissä ohjeissa, mutta SOTE-uudistuksessa ne eivät vielä näy riit­tä­västi, koska sen suun­nit­telu on kes­ken. Tähän vai­kut­ta­mi­nen on nyt tärkeää.

SOTE-kehykseen sovi­tet­ta­via tär­keitä asioita ovat myös LAPE- ja LOOK-hankkeet, samoin tekeillä oleva kan­sal­li­nen lap­si­stra­te­gia. OT-keskusten kautta raken­ne­taan por­ras­tusta, mutta oleel­li­sem­paa saat­taa olla neu­vo­loi­den ja kou­lu­ter­vey­den­huol­lon osaa­mi­sen ja toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien varmistaminen.

Seuraavat kun­tou­tuk­sen uudis­ta­mi­seen liit­ty­vät asiat tar­vit­se­vat huomiota:

 1. kun­tou­tusta jär­jes­tä­viä tahoja on suun­ni­tel­missa hyvin pal­jon eikä teh­tä­vien por­ras­tuk­seen tai muu­hun osaa­mista takaa­vaan jär­jes­te­lyyn ole vielä kiin­teitä suunnitelmia
 2. pal­ve­lu­jär­jes­telmä jou­tuu vas­taa­maan vai­keus­as­teel­taan hyvin eri­ta­soi­siin vaa­ti­muk­siin ja tämän orga­ni­sointi on jää­mässä suu­ressa mää­rin pai­kal­li­seksi. Hyvä asia, mutta sel­vi­tys­työtä tarvitaan.
 3. las­ten koh­dalla yhteis­työ ja työn­jako var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lun suun­taan on epä­selvä ja asiakassuunnitelma-ajattelu rat­kai­see tämän vain peri­aat­teessa. Raja maa­kun­nan ja kun­nan välillä kul­kee tällä kohdalla.

VLK tavoit­taa alue­toi­mi­kun­tiensa kautta mer­kit­tä­vän osan niistä hen­ki­löistä, jotka jou­tu­vat vir­ka­työnsä puit­teissa joka tapauk­sessa hoi­ta­maan nämä kysy­myk­set ja ovat suun­nit­te­le­massa ym. uudis­tusta täl­lä­kin het­kellä. VLK tukee hei­dän työ­tään kulu­van vuo­den aikana seuraavasti:

 • Käytettävissä ole­vista tie­doista koo­taan menet­te­ly­ta­paoh­jeita ja ‑mal­leja. Tässä kiin­ni­te­tään eri­tyistä huo­miota vai­kea­vam­mais­ten las­ten ja hei­dän per­heit­tensä olosuhteisiin.
 • Näiden puit­teissa jär­jes­te­tään vuonna 2019 kaksi kou­lu­tus­ti­lai­suutta, 13.3.2019 Jyväskylässä kut­suse­mi­naari “Koulu ja kun­tou­tus” ja 30.10.2019 Helsingissä avoin, mak­sul­li­nen kou­lu­tus­ti­lai­suus ”Vuorovaikutus, kom­mu­ni­kointi ja vammaisuus”.

SOTEn pii­rissä VLK:n pai­no­tuk­set ovat seuraavat:

 1. Nykyinen jako diag­noo­sien ja vam­mai­suu­den tyy­pin mukaan on liian jyrkkä ja erot­te­leva. Tämä hämär­tää sen tosi­asian, että kun­kin ryh­män sisällä on huo­mat­tava sisäi­nen vaih­telu eri­tyi­sesti vai­keus­as­teen suh­teen. Uuden ajat­te­lun mukai­nen ”ver­kos­toi­tu­nut yhteisö” on luul­ta­vasti toi­mi­vampi, jos ryh­mit­te­lyssä huo­mioi­daan vai­keus­aste ja sii­hen liit­tyvä pal­ve­lu­tarve huo­mat­ta­vasti nykyistä sel­vem­min ja raja-aitoja madal­le­taan muuten.
  VLK suun­taa toi­min­tansa ennen kaik­kea vai­kean vam­mai­suu­den suuntaan.
 2. Tulevien maa­kun­tien alu­eella on toi­min­nassa vam­mais­ten las­ten asioi­hin laa­jasti kes­kit­ty­viä, var­sin toi­min­ta­ky­kyi­siä ryh­miä. Näistä riip­puu, miten hyvin SOTE-uudistus toteutuu.
  VLK tukee täl­lais­ten ryh­mien toi­min­taa alue­toi­mi­kun­tien kautta, tär­keim­pänä kei­nona infor­maa­tion siirto ja koulutus.

SOTE-uudistuksessa on pal­jon hyviä asioita. Ilman suun­nit­te­lua ne eivät kui­ten­kaan vält­tä­mättä toteudu. On sanottu, että kaik­kea ei pidä kek­siä jokai­sessa maa­kun­nassa erik­seen. Tämä on nyt myös VLK:n kohde.

 

Share This