Alueellinen toiminta

 

Taustaa

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry perus­tet­tiin vuo­den 1953 lopussa ”eräi­den maamme joh­ta­vien las­ten­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen ja inva­lii­di­huol­lon alalla toi­mi­vien sää­tiöi­den toi­mesta.” Sen pää­mää­räksi ase­tet­tiin ”edis­tää ensi­si­jai­sesti las­ten kes­kus­her­mos­to­vau­rioista joh­tu­vien lii­kun­ta­häi­riöi­den hoi­toa, huol­toa ja kun­tout­ta­mista, laa­tia sitä var­ten suun­ni­telma ja siinä mie­lessä toi­mia jäsen­tensä yhdys­si­teenä ja jakaa sitä tar­koit­ta­vat teh­tä­vät jäsen­tensä ja mui­den eli­mien kesken.”

Tämän 1955 laa­di­tun nase­van kuvauk­sen mukaan VLK:n kes­kei­set kei­not ovat edis­tä­mi­nen ja suun­nit­telu, yhdys­si­teenä toi­mi­mi­nen ja teh­tä­vien jako. VLK ei siis toteuta toi­min­taa itse, vaan edis­tää sitä luo­malla ja tuke­malla amma­til­li­suutta ja hyviä käy­tän­töjä kan­sal­li­sen ja kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen ja sen sovel­ta­mi­sen avulla.

Yhteiskunta on muut­tu­nut. Resurssit ovat lisään­ty­neet, mutta integraatio- ja inkluusio­pyr­ki­myk­set eivät vielä ole joh­ta­neet riit­tä­vään osal­li­suu­teen. Terapiakeskeisyys onkin vaih­tu­massa sote-uudistuksen ver­kos­to­mai­seksi yhtei­söksi, jonka avulla tämä pää­määrä voi­daan saa­vut­taa. VLK:n tuot­ta­mat mal­lit, mene­tel­mät, väli­neet ja hyvät käy­tän­nöt ovat tässä suu­rena apuna.

Alueelliset asiantuntijatoimikunnat

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry:llä on 11 alu­eel­lista alue­toi­mi­kun­taa: Helsingin pii­rissä pää­kau­pun­ki­seu­dulla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Aluetoimikuntien tavoit­teena on pai­kal­li­sesti vai­kut­taa ja edis­tää alu­eensa vam­mais­ten las­ten tut­ki­musta, hoi­toa ja kuntoutusta.

Yhdistyksen alue­toi­mi­kun­nat työs­ken­te­le­vät yhdessä yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kanssa las­ten kun­tou­tuk­sen edis­tä­mi­seksi. Toimikunnat toi­mi­vat mah­dol­li­suuk­siensa mukaan ja yhteis­työssä mui­den alu­een asian­tun­ti­joi­den kanssa vam­mais­ten las­ten kun­tou­tuk­sen ja elä­män­laa­dun paran­ta­mi­seksi välit­tä­mällä tie­toa, vai­kut­ta­malla ja syn­nyt­tä­mällä kes­kus­te­lua eri hal­lin­no­na­lo­jen välillä.

Aluetoimikuntien toi­min­nalla on mer­kit­tävä rooli alu­eel­li­sen kun­tou­tus­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä ja eri­tyi­sesti aloit­teen­te­ki­jöinä. Toimintamuodot vaih­te­li­vat asian­tun­ti­ja­ta­paa­mi­sista kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin ja kannanottoihin.

Aluetoimikunnissa toi­mii sosiaali‑, terveys- ja kou­lu­toi­men asian­tun­ti­joi­den kanssa vam­mais­ten las­ten van­hem­pien edus­ta­jia. Toimikuntien jäse­nistä yli puo­let on sai­raa­loi­den työn­te­ki­jöitä. Toimikuntien jäse­nistä noin 12 % työs­ken­te­lee ope­tus­toi­messa, 12 % perus­ter­vey­den­huol­lossa ja 5 % sosi­aa­li­toi­messa. Loput jäse­nistä työs­ken­te­lee joko jär­jes­töissä tai yksi­tyis­sek­to­rilla. Joidenkin alue­toi­mi­kun­tien toi­min­nassa pai­not­tuu polikli­nik­ka­toi­minta, jolla tar­koi­te­taan lähinnä kes­kus­sai­raa­loi­den kun­tou­tus­po­likli­ni­kalla työs­ken­te­le­vien asian­tun­ti­joi­den kes­ki­näistä yhteis­työtä VLK:n toi­min­nan puitteissa.

Useissa toi­mi­kun­nissa jäse­net toi­mi­vat asian­tun­ti­jana osaa­mi­sa­lu­eensa toi­min­nan tuke­mi­sessa tai aloit­teen­te­ki­jänä paran­nus­ten aikaan­saa­mi­seksi. Alueellisen tilan­teen kehit­ty­mistä seu­ra­taan aktii­vi­sesti. Joissakin toi­mi­kun­nissa vai­ku­tet­tiin alu­eel­li­sessa yhtei­sössä laa­jem­min­kin osal­lis­tuen kes­kus­te­luun vam­mai­suu­desta ja sen mukana tuo­mista eri­tyis­tar­peista ja toi­saalta saa­ta­villa ole­vasta tuesta. Toiminnassa on eri­kois­tu­mista ja eri­kois­osaa­mista vaih­del­len alueit­tain: osa toi­mi­kun­nista vai­kut­taa kou­lu­tusta jär­jes­täen, osa pitä­mällä eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ryh­miä asiak­kaille ja osa vai­kut­taa kannanotoin.

Share This