Anu Kinnusen väi­tös­kir­jassa raken­tui subs­tan­tii­vi­nen teo­ria kou­lui­käi­sen eri­tyistä tukea tar­vit­se­van lap­sen osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­vasta yhteis­toi­min­nasta. Tutkimuksen tavoit­teena oli tar­kas­tella van­hem­pien, opet­ta­jien ja tera­peut­tien käsi­tyk­siä osal­li­suu­desta sekä lap­sen osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­mista ja tun­nis­taa osal­li­suutta estä­viä teki­jöitä. Tutkimus teh­tiin osana VLK:n pai­kal­lista han­ketta. Väitöskirja löy­tyy täältä.

Lämpimät onnit­te­lut VLK:n pit­kä­ai­kai­selle toi­mi­jalle Anu Kinnuselle väi­tös­kir­jan val­mis­tu­mi­sesta ja kii­tos yhteis­toi­min­nasta las­ten osal­li­suu­den edistämiseksi!

Share This