Arvo Ylppö ‑semi­naari toteu­tet­tiin ensim­mäistä ker­taa 21.4.2023 Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kam­puk­sella. Seminaarin tee­mana oli Osallistuminen las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sessa.

Arkkiatri Arvo Ylppö oli yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen ja pit­kä­ai­kai­nen puheen­johj­taja sekä las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen kehit­täjä. Seminaarin avasi VLK:n puheen­joh­taja Salla Sipari, joka joh­dat­teli päi­vän tee­moi­hin kuvaa­malla las­ten osal­li­suutta toi­min­nan tavoit­teena ja tuloksena.

Seminaarissa kuul­tiin lää­kin­tö­neu­vos Matti Koivikon ker­to­mana yhdis­tyk­sen 70-vuotisesta his­to­riasta sekä las­ten kun­tou­tuk­sen kehit­ty­mis­testä tähän päi­vään. Muissakin puheen­vuo­roissa muis­tel­tiin Arvo Ylpön jät­tä­mää arvo­kasta perin­töä ja yhdis­tyk­sen his­to­riaa. Arvo Ylppö-säätiön ter­veyh­dyk­sen toi yli­lää­käri Jarkko Kirjavainen.

Päivässä kuul­tiin monia hie­noja esi­tyk­siä. Kirsi Pollari esit­teli kan­sal­lista lap­si­stra­te­giaa ja las­ten ja nuor­ten osal­li­suutta stra­te­gian laa­ti­mi­sessa. Kansainvälisen tuu­lah­duk­sen toi Barbara Piskur Hollannista, joka ker­toi osal­li­suu­den tie­kar­tasta ja osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­vusta käy­tän­nöistä klii­ni­sessa työssä. Päivässä kuul­tiin puheen­vuo­roja las­ten osal­li­suu­desta eri kehi­ty­sym­pä­ris­tö­jen (koti, päi­vä­koti, koulu) näkökulmasta.

Päivä oli täynnä upeita koh­taa­mi­sia, aja­tus­ten jaka­mista ja ver­kos­toi­tu­mista. Seminaari sai­kin siitä pal­jon hyvää palau­tetta siitä.

Seminaarin lopuksi pal­kit­tiin puhe­te­ra­peutti Hannele Merikoski upeasta urasta ja pit­kä­ai­kai­sesta työstä lap­sen ja nuor­ten kun­tou­tu­mi­sen hyväksi. Palkinnon luo­vut­ti­vat VLK:n puheen­joh­ta­jat Matti Koivikko ja Salla Sipari.

Päivä oli täynnä arvok­kaita koh­taa­mi­sia, ver­kos­toi­tu­mista, tär­keää ja ajassa ole­vaa tie­toa las­ten ja nuor­ten osal­lis­tu­mi­sesta. Palautteen mukaan tär­keää oli pysäh­tyä yhtei­sen asian äärelle, yhdessä olemme enem­män! Kiitos kai­kille osal­lis­tu­jille! Arvo Ylppö-seminaari jär­jes­te­tään jäl­leen kol­men vuo­den kulut­tua uudelleen.

Salla Sipari, Ira Jeglinsky-Kankainen, Nea Vänskä ja Anu Kinnunen

Share This