AusACPDM (Australasian Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine) ja IAACD (International Alliance of Academies of Childhood Disability) jär­jes­tä­vät yhteis­työssä Better together- tee­mai­sen kongres­sin 1–5. maa­lis­kuuta 2022. Konferenssi toteu­tuu Melbournessa, mutta osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lista myös etänä.

Ohjelmassa näkyy tee­moina mm. hyvin­vointi CP-vammaisten ihmis­ten elin­kaa­rella lap­suu­desta, nuo­ruu­teen ja aikui­suu­teen sekä mitä on yhdessä tut­ki­mi­nen las­ten ja per­hei­den kanssa. Ohjelma ja tie­dot tapah­tu­masta päi­vit­ty­vät kongres­sin sivus­tolle.

Share This