Ajankohtaista

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tut­ki­mus­kump­pa­nuus ‑mal­lin kou­lu­tus ja kehit­tä­mis­pro­sessi käyn­nis­tyy keväällä 2021 yhteis­työssä REcoRDI-hankkeen kanssa.
CP-liitto on julkaissut opaskirjasen

CP-liitto on julkaissut opaskirjasen

CP-liitto on jul­kais­sut opas­kir­ja­sen ”Kun poti­laalla on cp-vamma – pal­ve­lut, tuet ja toi­min­ta­ky­vyn arviointi lää­kä­rin työssä”, jonka toi­mi­tus­työ­hön myös VLK osal­lis­tui pie­nellä...
Ajankohtaisia suuntaviivoja

Ajankohtaisia suuntaviivoja

Ajantasainen suun­ni­telma ”Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus” on ole­massa ja sitä on viety menes­tyk­sel­li­sesti käy­tän­töön. Tehtävien jako on onnis­tu­nut kun­tou­tuk­sen suh­teen ja viime...
VLK:n nimi ja verkko-osoite muuttunut

VLK:n nimi ja verkko-osoite muuttunut

VLK:n uusi nimi on 10.4.2018 alkaen Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus – Nationell habi­li­te­ring för barn och ung­dom ry Nimenmuutoksesta huo­li­matta puhe­kie­lessä ja usein...