Ajankohtaista

VLK:n vuosikokous 10.3.2021

Aikataulu: 16.00–16.30 Erityisperheiden arjen toi­minta kun­tou­tuk­sen näkö­kul­masta, Filosofian toh­tori, KTM Ulla Särkikangas. Esitysdiat: UllaSarkikangas_SotepalveluidenKayttoArjessa_10032021...
Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tut­ki­mus­kump­pa­nuus ‑mal­lin kou­lu­tus ja kehit­tä­mis­pro­sessi käyn­nis­tyy keväällä 2021 yhteis­työssä REcoRDI-hankkeen kanssa.
CP-liitto on julkaissut opaskirjasen

CP-liitto on julkaissut opaskirjasen

CP-liitto on jul­kais­sut opas­kir­ja­sen ”Kun poti­laalla on cp-vamma – pal­ve­lut, tuet ja toi­min­ta­ky­vyn arviointi lää­kä­rin työssä”, jonka toi­mi­tus­työ­hön myös VLK osal­lis­tui pie­nellä...
Ajankohtaisia suuntaviivoja

Ajankohtaisia suuntaviivoja

Ajantasainen suun­ni­telma ”Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus” on ole­massa ja sitä on viety menes­tyk­sel­li­sesti käy­tän­töön. Tehtävien jako on onnis­tu­nut kun­tou­tuk­sen suh­teen ja viime...