Julkaisut

Anu Kinnusen väitös: Löytöretkellä osallisuuteen

Anu Kinnusen väi­tös­kir­jassa raken­tui subs­tan­tii­vi­nen teo­ria kou­lui­käi­sen eri­tyistä tukea tar­vit­se­van lap­sen osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­vasta yhteis­toi­min­nasta. Tutkimuksen...
Lapsen kuntoutumisen Metkut

Lapsen kuntoutumisen Metkut

Metku on lyhenne sanoista “lap­selle mer­ki­tyk­sel­li­nen toi­minta kun­tou­tu­mi­sessa”. Lapsen kun­tou­tu­mi­sen Metkut ovat toi­min­ta­ta­poja, jotka vah­vis­ta­vat lap­sen osal­lis­tu­mista...

Lapsen hyvä elämä kuntoutusuudistuksessa

Valtakunnallisen per­he­kes­kus­ver­kos­ton kokouk­sen 17.2.2021 aiheena oli kun­tou­tus osana per­he­kes­kus­ke­hit­tä­mistä. Kokoukseen oli pyy­detty esi­tys jär­jes­tö­jen näkö­kul­masta....