Koulutukset

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

DigiMetku-hankkeessa on yhteis­ke­hi­tetty per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kump­pa­nuu­dessa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi arjessa. VLK toi­mii...

Kuntoutuksen kehittyminen muuttuvassa yhteiskunnassa

Lääkintöneuvos Matti Koivikko esit­teli kun­tou­tuk­sen kehit­ty­mistä muut­tu­vassa yhteis­kun­nassa Lasten Fysioterapia ry:n vuo­si­ko­kouk­sessa 23.3.2022. Esitysdiat kat­sot­ta­vissa: Koivikko,...