Tutkimus ja kehittäminen

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

DigiMetku-hankkeessa on yhteis­ke­hi­tetty per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kump­pa­nuu­dessa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi arjessa. VLK toi­mii...

VLK:n kansainvälinen verkosto EACD

MIKÄ ON EACD? EACD (European Academy of Childhood Disability) on las­ten, joilla on toi­min­ta­ky­kyä rajoit­ta­via sai­rauk­sia tai vam­moja, kanssa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten...
Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tut­ki­mus­kump­pa­nuus ‑mal­lin kou­lu­tus ja kehit­tä­mis­pro­sessi käyn­nis­tyy keväällä 2021 yhteis­työssä REcoRDI-hankkeen kanssa.
Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

VLK:n pää­mää­rien mukai­nen ylei­nen teh­tä­vien mää­rit­tely ja hyvien käy­tän­tö­jen runko on jul­kaistu kir­jana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus, 2006....