VLK:n puheen­joh­taja Salla Siparin puheen­vuo­rossa kuvat­tiin vai­kut­ta­van las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen yhteis­toi­min­nan raken­ta­mista ammat­ti­lais­ten ja per­hei­den moni­asian­tun­ti­juu­dessa lap­sen kehi­ty­sym­pä­ris­töt huo­mioi­den: koti, var­hais­kas­va­tus, koulu, vapaa-aika ja har­ras­tuk­set. Lapsen kun­tou­tu­mi­nen on vuo­ro­vai­kut­tei­nen pro­sessi, joka nivo­taan lap­sen per­he­kult­tuu­riin ja arkeen. 

Yhteistoiminnassa on tär­keää muo­dos­taa per­heelle mie­le­käs kun­tou­tus­ko­ko­nai­suus tur­va­ten pal­ve­lu­jen saa­ta­vuutta, saa­vu­tet­ta­vuutta ja suju­vuutta. Yhteis­toi­min­nassa tie­toa ei ainoas­taan koota ja siir­retä, vaan tie­toa käy­te­tään, tuo­te­taan ja muo­toil­laan yhdessä. Kuntoutusta tulee kehit­tää yhteis­toi­min­nassa hyvin­voin­tia­lueilla sekä hyvin­voin­tia­luei­den välillä hyviä käy­tän­töjä jakaen. 

Esitys on kat­sot­ta­vissa Salla Sipari, esi­tys 14.6.2022

Share This