VLK:n Kuopion asian­tun­ti­ja­toi­mi­kunta otti kan­taa Savon Sanomissa 31.5.2023 eri­tyistä tukea tar­vit­se­vien las­ten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin Pohjois-Savon alu­eella. Asiantuntijatoimikunnan viesti alu­eelle oli, että har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia tulisi lisätä ja tie­dot­ta­mista lisätä. Asia tulisi ottaa vaka­vasti hyvin­voin­tia­lu­een ja kol­man­nen sek­to­rin pää­tök­sen­teossa. Tehdään yhdessä aitoja tekoja asian edistämiseksi!

Share This