Historia

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n hal­li­tuk­sen kokous Helsingin Lastenlinnassa 19.9.1983. Anja Hytönen (vas.), Lea Ylppö, Arvo Ylppö (96 v.), Erkki Sjöström, pj. Ilkka Väänänen, Castor Lindqvist ja Pentti Väänänen. Kuva: Matti Sillanpää

Vajaaliikkeisten Kunto ry perus­tet­tiin v. 1953 ja se aloitti toi­min­tansa tam­mi­kuussa 1954. Järjestö lähti liik­keelle Anders Langenskiöldin aloit­teesta. Arkkiatri Arvo Ylpöstä tuli VLK:n ensim­mäi­nen ja pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­taja. Toiminta-ajatuksena oli edis­tää CP-vamman ja mui­den kes­kus­her­mos­to­vau­rioi­den tai her­mo­li­has­sai­rauk­sien joh­dosta lap­suus–  ja nuo­ruusiässä vam­mau­tu­nei­den tut­ki­musta, hoi­toa, huol­toa ja kun­tou­tusta. Yhdistyksen jäse­nyh­tei­söjä oli­vat aluksi Invaliidisäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Vammaisten las­ten ja nuor­ten tuki­sää­tiö, Samfundet Folkhälsan rf ja Suomen las­ten­lää­kä­riyh­dis­tys. Suomen CP-liitto on ollut  VLK:n jäse­nenä yhdis­tyk­senä vuo­desta 1957 ja liit­tona vuo­desta 1965.

VLK:n var­hais­his­to­rian van­him­mat säi­ly­neet pöy­tä­kir­jat ovat vuo­delta 1962. Kevätkokous hyväk­syi 22.2.1962 vuo­den 1961 toi­min­ta­ker­to­muk­sen, jonka mukaan Jyväskylän toi­mi­kun­nalla oli taka­naan vii­des ja Kuopion toi­mi­kun­nalla toi­nen toi­min­ta­vuosi. Muita alu­eel­li­sia toi­mi­kun­tia ei vielä sil­loin ollut. Toimintakertomuksesta käy­vät ilmi, että VLK:lla oli jo sil­loin suun­nil­leen samat toi­min­ta­muo­dot kuin nykyäänkin.

Syksyllä 1954 Vajaaliikkeisten Kunto ry perusti Helsinkiin las­ten­tar­han, jossa muun ohella jär­jes­tet­tiin lää­kin­tä­voi­mis­te­lua ja puheo­pe­tusta. Kunkin lap­sen äiti toimi vuo­rol­laan päi­vän las­ten­tar­hassa. Myös kou­lun­käyn­tiä tuettiin.

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n Jyväskylän toi­mi­kun­nan ansiosta ”vajaa­liik­keis­ten” las­ten tut­ki­mi­nen ja heitä var­ten jär­jes­tetty las­ten­tarha kor­kea­kou­lun yhtey­dessä sai­vat alkunsa 50-luvulla.

Kuopion toi­mi­kunta alkoi v. 1960 tapah­tu­neen perus­ta­mi­sensa jäl­keen toi­mia aktii­vi­sesti eri­tyi­sesti CP-vammaisten las­ten olo­jen kohen­ta­mi­seksi KUKS:ssa toi­mi­van aivo­vau­rio­las­ten polikli­ni­kan tukena. Poliklinikan työn­te­kijä, las­ten­hoi­taja Anna-Liisa Jauhiainen toimi pit­kään VLK:n toi­mi­kun­nan sih­tee­rinä ja kes­kei­senä hen­ki­lönä CP-lasten kun­tou­tuk­sessa. VLK:n toi­mi­kunta perusti CP-lasten kou­lua­sun­to­lan v. 1962 ja vai­kutti osal­taan mer­kit­tä­västi KUKS:n las­ten kun­tou­tus­osas­ton toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­seen v. 1968.

Kuopiossa aktii­vi­sena jär­jes­tönä kou­lun perus­ta­mi­sessa oli Vajaaliikkeisten Kunto ry, joka oli jo 1960-luvulla perus­ta­nut ensim­mäi­set CP-luokat ja asun­to­lan Kuopioon ja käyn­nis­tä­nyt kesäleiritoiminnan.

Lastentautien yli­lää­käri Olli Kausteen ansioksi on luet­tava se, että Lappeenrantaan jo vuonna 1962 perus­tet­tiin Vajaaliikkeisten Kunto ry:n alu­eel­li­nen toi­mi­kunta. CP-lapsille ja per­heille jär­jes­tet­tiin virkistys- ja leiritoimintaa.

V. 1964 VLK jär­jesti 4. poh­jois­mai­sen CP-konferenssin Helsingissä ja Jyväskylässä.

TYKS-piiriin toi­mi­kunta perus­tet­tiin kuu­den­tena maas­samme vuonna 1967.

10.10.1977 Lahden kes­kus­sai­raa­lassa avat­tiin Vajaaliikkeisten Kunto (VLK) ry:n toi­mi­kun­nan toi­mesta CP-lasten kuntoutuspoliklinikka.

Vajaaliikkeisten Kunnon Seinäjoen toi­mi­kun­nan toi­minta alkoi v 1993 ”pie­nen pai­nos­tuk­sen jälkeen”.

Vajaaliikkeisten Kunto ry aloitti aktii­vi­sen toi­min­nan Kymenlaaksossa vuonna 2009.

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n ensim­mäis­ten alu­eel­lis­ten toi­mi­kun­tien perustamisvuodet

Perustamisvuosi Toimikunta
1957 Jyväskylä
1960 Kuopio
1962 Lappeenranta
1965 Tampere
1968 Turku
1968 Oulu
Share This