VLK:n pää­mää­rien mukai­nen ylei­nen teh­tä­vien mää­rit­tely ja hyvien käy­tän­tö­jen runko on jul­kaistu kir­jana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus, 2006. Kirjassa kuva­taan val­taosa niistä asioista, joita nykyi­nen SOTE ja LAPE ‑uudis­tuk­set ja hank­keet vie­vät tällä het­kellä käy­tän­töön vam­mais­ten las­tenja hei­dän pal­ve­lu­jär­jes­tel­mänsä kehit­tä­mi­seksi. Kirjaa on edel­leen saa­ta­vana. Tiedustelut posti@vlkuntoutus.fi

Käytäntöjä ja nii­den sovel­ta­mista käsit­te­le­viä kokoo­ma­jul­kai­suja on ilmes­ty­nyt kaksi:

Helena Launiainen ja Salla Sipari:  Lapsen hyvä kun­tou­tus käytännössä_2011

Eeva Seppälä ja Arja Veijola: Lapsen ja nuo­ren kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­nen 2013

Share This