Julkaisut

VLK ja sen toi­mi­jat jul­kai­se­vat las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen ja kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia, kehit­tä­mis­töi­den tulok­sia, muis­tioita, kan­nan­ot­toja, ker­to­muk­sia, suun­ni­tel­mia, ohjel­mia, esit­te­lyjä ja esit­teitä moni­puo­li­sesti sekä monissa eri julkaisukanavissa.


Linkkivinkit

Täältä löy­dät link­kejä jul­kai­sui­hin ja mie­len­kiin­toi­siin materiaaleihin.

Kuntoutusosaamiskeskittymän jat­ku­van oppi­mi­sen ryh­mässä jul­kais­tiin Kuntoutuksen osaa­mi­sen tule­vai­suu­den näky­miä” ‑jul­kaisu. Julkaisun tar­koi­tuk­sena ja tavoit­teena on tuot­taa uutta tie­toa ja lisätä ymmär­rystä kun­tou­tuk­sen ken­tän muu­tok­sista. Tuotettua tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää kehi­tet­täessä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kun­tou­tuk­sen kou­lu­tusta. Julkaisu on tuo­tettu Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhdessä mui­den kun­tou­tusa­lan kou­lu­tuk­sesta vas­taa­vien ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa osana kun­tou­tusa­lan osaa­mis­kes­kit­ty­män toimintaa.

Linkki jul­kai­suun

 

Hankejulkaisut, hyvät käytännöt ja muistiot

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat ja tieteelliset tutkimukset

Anu Kinnusen väitös: Löytöretkellä osallisuuteen

Anu Kinnusen väi­tös­kir­jassa raken­tui subs­tan­tii­vi­nen teo­ria kou­lui­käi­sen eri­tyistä tukea tar­vit­se­van lap­sen osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­vasta yhteis­toi­min­nasta. Tutkimuksen tavoit­teena oli tarkastella…

lue lisää
Share This