Julkaisut

VLK ja sen toi­mi­jat jul­kai­se­vat las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen ja kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia, kehit­tä­mis­töi­den tulok­sia, muis­tioita, kan­nan­ot­toja, ker­to­muk­sia, suun­ni­tel­mia, ohjel­mia, esit­te­lyjä ja esit­teitä moni­puo­li­sesti sekä monissa eri julkaisukanavissa.


Linkkivinkit

Täältä löy­dät link­kejä jul­kai­sui­hin ja mie­len­kiin­toi­siin materiaaleihin.

Kuntoutusosaamiskeskittymän jat­ku­van oppi­mi­sen ryh­mässä jul­kais­tiin Kuntoutuksen osaa­mi­sen tule­vai­suu­den näky­miä” ‑jul­kaisu. Julkaisun tar­koi­tuk­sena ja tavoit­teena on tuot­taa uutta tie­toa ja lisätä ymmär­rystä kun­tou­tuk­sen ken­tän muu­tok­sista. Tuotettua tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää kehi­tet­täessä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kun­tou­tuk­sen kou­lu­tusta. Julkaisu on tuo­tettu Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhdessä mui­den kun­tou­tusa­lan kou­lu­tuk­sesta vas­taa­vien ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa osana kun­tou­tusa­lan osaa­mis­kes­kit­ty­män toimintaa.

Linkki jul­kai­suun

 

Hankejulkaisut, hyvät käytännöt ja muistiot

Lapsen hyvä elämä kuntoutusuudistuksessa 

Valtakunnallisen per­he­kes­kus­ver­kos­ton kokouk­sen 17.2.2021 aiheena oli kun­tou­tus osana per­he­kes­kus­ke­hit­tä­mistä. Kokoukseen oli pyy­detty esi­tys jär­jes­tö­jen näkö­kul­masta. Esityksen piti­vät Miina…

lue lisää

Opinnäytetyöt

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löy­ty­nyt. Yritä muut­taa hakuasi, tai käytä ylä­puo­lella ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­sesi kirjoituksen.

Väitöskirjat ja tieteelliset tutkimukset

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löy­ty­nyt. Yritä muut­taa hakuasi, tai käytä ylä­puo­lella ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­sesi kirjoituksen.

Share This