Sisältö

 1. Esisanat
 2. Sisällys
 3. Tiivistelmä
 4. Kirjan rakenne
 5. Johdanto
  1. Lukuisat toimijatahot – erilaiset näkökulmat
  2. Hyvä kuntoutuskäytäntö
   1. Viitekehyksenä toimintakyky (ICF)
  1. Kuntoutuksen oikeutus
   1. Eettiset periaatteet kuntoutuksessa
   2. Periaatteet ja säädökset
   3. Arvokeskustelu
   4. Näyttöön perustuva työskentely
  2. Normaali, mitä se oikeastaan on?
  3. Kuntoutuksen kohdistaminen
  4. Kasvatus, opetus ja kuntoutus
    1. Lapsi subjektina
    2. Lapsi objektina
    3. Lasta pitää auttaa, mutta lasta ei saa muuttaa
    1. Perheen asiantuntijuus
    2. Ammatillinen asiantuntijuus
   1. Suostumus (informed consent)
   1. Neuvonta ja organisointi yhteiskunnan tehtävänä
    1. Lapsuus ja elämänkaari
    2. Itsenäistyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
    1. Diagnoosi
    1. Segregaatio ja integraatio
    2. Mielekäs kokonaisuus lapselle
    3. Kuntoutuksen sisältö ja sijainti
    4. Vaativat kuntoutusjaksot
   1. Henkilökohtainen suunnitelma
   1. Projektin tavoitteet ja tehtävät
    1. Aineiston keruun menetelmät
    2. Kehittämistyön tehtävät vaiheittain
    3. Kehittämistyöskentelyn osallistujat ja etenemä
    4. Projektin arviointi
    5. Projektin tulosten esittäminen
   1. Arvot lasten kuntoutusajattelun perustana
    1. Lasten kuntoutuksen toimintaympäristö
    2. Lasten kuntoutustyön kohde ja tavoitteet
    3. Lasten kuntoutuksen yhteistyö
    4. Lasten kuntoutuksen toimintamallit
   2. Lasten kuntoutuksen ongelmat ja mahdollisuudet tulevaisuudessa
  1. Linjausten yhteys ICF:n viitekehykseen
    1. Yhteinen sopimus
    2. Neuvottelukulttuurin lähtökohtia
    3. Keskustelusta jää mieleen erilaisia asioita
    1. Perhekeskeisyys ja arjen sujuvuus
    2. Voimavaralähtöinen perhekulttuurin tunnistaminen
    1. Lapsilähtöisyys: mikä on tärkeää?
    2. Toiminnalliset tavoitteet
    3. Sosiaalinen osallistuminen
    1. Elämänkaaren ja lapsen kehityskaaren suhde
    2. Suunnitelmien yhdistäminen
    3. Suunnitelmallinen tiedon hallinta
    1. Lapsen arki sisältää leikkiä ja oppimista
    2. Lapsuus tulee turvata
    3. Arjen arvokkaat asiat
    1. Perustason palvelut lasta lähellä
    2. Mitä käsitetään kuntoutuksen sisältävän?
    3. Kuka saa ja mitä – onko voimavaroista puutetta?
    4. Tiedolla ohjaus
    1. Kuka tätä pyörittää nyt ja kohta?
   1. Paikalliset voimavarat ja käytännöt
    1. Palveluohjauksellinen työote ja kuntoutusohjaus
    2. Lasten kuntoutuksen järjestäminen eri aikoina
    3. Suunnitelmat kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta
   2. Perheelle annettava tuki, perheen oma panos
   3. Palvelujen saatavuus
   4. Päätöksenteon ja toteutuksen sujuvuus
    1. Salassapitovelvoite
    2. Tietojen siirron luonne – mitä tarvitaan?
  1. Lyhennelmä linjauksista
   1. Alueellinen suunnitelma kuntoutuksen ja muiden tukitoimien järjestämiseksi
   2. Hoitotakuu kuntoutuksessa
   3. Henkilökohtainen suunnitelma
   4. Kuntoutuksen aloittaminen
   5. Konsultointi tai lähettäminen
   6. Seuranta ja siihen liittyvä yhteistyö
 6. Kirjallisuus
 
0 0