Koulutukset

VLK jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia noin kaksi ker­taa vuo­dessa. Koulutukseen ovat ter­ve­tul­leita kaikki las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sesta kiin­nos­tu­neet: lap­set, nuo­ret, van­hem­mat ja lähei­set, ammat­ti­lai­set, tut­ki­jat, kehit­tä­jät, päät­tä­jät, rahoit­ta­jat, opet­ta­jat ja opiskelijat. 

Teemme mie­lel­lämme kou­lu­tusyh­teis­työtä ver­kos­toissa. Koulutustarpeista ja yhteis­työi­deoista voit vies­tit­tää osoit­tee­seen: posti@vlkuntoutus.fi.

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen! 

DigiMetku-hankkeessa on yhteis­ke­hi­tetty per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kump­pa­nuu­dessa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi arjessa. VLK toi­mii hankkeen…

lue lisää
Share This