Koulutukset

VLK jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia noin kaksi ker­taa vuo­dessa. Koulutukseen ovat ter­ve­tul­leita kaikki las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sesta kiin­nos­tu­neet: lap­set, nuo­ret, van­hem­mat ja lähei­set, ammat­ti­lai­set, tut­ki­jat, kehit­tä­jät, päät­tä­jät, rahoit­ta­jat, opet­ta­jat ja opiskelijat. 

Teemme mie­lel­lämme kou­lu­tusyh­teis­työtä ver­kos­toissa. Koulutustarpeista ja yhteis­työi­deoista voit vies­tit­tää osoit­tee­seen: posti@vlkuntoutus.fi.

Kaikille avoin luentosarja kognitiosta

Kaikille avoin luentosarja kognitiosta 

Tiistai 16.3.2021. klo 14–16. Adapted assess­ment of cog­ni­tion of indi­vi­duals with severe speech and motor impair­ments. Workshop. In English. Luennoitsija: Kristine Stadskleiv, PhD Ilmoittaudu tässä:…

lue lisää
Koulutus syksyllä 2020

Koulutus syksyllä 2020 

Lämpimästi ter­ve­tu­loa VLK:n ja REcoRDI-hankkeen yhdessä jär­jes­tä­mään Tutkittu tieto habi­li­taa­tioksi ‑webi­naa­riin 11.12 klo 14–16. OHJELMA 11.12.2020 klo 14–16 Tervetuloa, VLK:n puheen­joh­taja Salla…

lue lisää
Share This