DigiMetku-hankkeessa yhteis­ke­hi­te­tään las­ten ja nuor­ten, per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kanssa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­ty­mi­seksi arjessa.

Hankkeessa raken­ne­taan laaja-alainen osal­lis­tu­vaan tut­ki­mus­kump­pa­nuu­teen perus­tuva ver­kosto, mihin kut­su­taan mukaan kun­tou­tusa­lan ammat­ti­lai­sia ja kun­tou­tusta saa­via lap­sia ja hei­dän van­hem­pi­aan ja lähei­siä Valtakunnallisen las­ten ja nuor­ten kun­tou­tus ry:n kanssa yhteis­työssä. Hankkeesta voit lukea lisää DigiMetku-hankkeen sivuilta: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/digimetku

Tervetuloa mukaan hank­keen kehit­tä­jä­kump­pa­niksi! Annamme mie­lel­lämme lisä­tie­toja: posti@vlkuntoutus.fi

Share This