VLK jär­jes­tää Arvo Ylppö ‑semi­naa­rin Helsingissä 20.4.2023 tee­malla Osallistuminen las­ten ja nuor­ten kuntoutuksessa. 

Toivotamme sinut läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi mukaan semi­naa­riin ja juh­lis­ta­maan 70-vuotiasta yhdis­tystä! VLK perus­tet­tiin vuonna 1953. Arkkiatri Arvo Ylpöstä tuli VLK:n ensim­mäi­nen ja pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­taja sekä las­ten kun­tou­tuk­sen mer­kit­tävä kehittäjä.

Seminaarin ohjelma

20.4.2023 Arvo Ylppö ‑semi­naari — Osallistuminen las­ten ja nuor­ten kuntoutuksessa 
8.30 – 9.00 Kahvit ja verkostoituminen
9.00 – 9.20 Arvo Ylppö ‑semi­naa­rin avaus

Salla Sipari VLK:n ja päi­vän puheen­joh­taja ja Matti Koivikko, lää­kin­tö­neu­vos, VLK:n kunniapuheenjohtaja

9.20 – 9.30 Arvo ja Lea Ylppö sää­tiön puheenvuoro

Jarkko Kirjavainen, yli­lää­käri / Johanna Uusimaa, professori

9.30 – 10.00 Osallistumisen edel­lä­kä­vi­jät – lap­si­stra­te­gian toteuttaminen

Kirsi Pollari, OTT, TtM, YTM, Kansallisen lap­si­stra­te­gian eri­tyis­asian­tun­tija STM

10.00 – 10.15 Osallistumisen mer­ki­tyk­sel­li­syys – koko­nais­ku­van rakentuminen

Salla Sipari, FT, yli­opet­taja, Metropolia ammattikorkeakoulu

10.15 – 10.30 Hyvinvointitauko
10.30 –  11.15 Participation road­map and the use of tacit knowledge

Barbara Piskur, PhD Rehabilitation Science, Occupational Therapist, senior researc­her exter­nal cont­ri­bu­tor CanChild Centre, Zuyd University of Applied Sciences

11.15 – 11.45 Kommenttipuheenvuoro, Ira Jeglinsky-Kankainen, FT, yli­opet­taja, Arcada

Kysymykset (padlet/ chat-ikkuna), mode­raat­tori Nea Vänskä, TtM, leh­tori, pro­jek­ti­pääl­likkö Metropolia ammattikorkeakoulu

11.45 – 12.45 Lounas ja verkostoituminen
12.45 – 13.45 Osallistuminen arjessa

Päiväkodissa, Hannele Merikoski, puhe­te­ra­peutti, Lastenneurologinen kun­tou­tus ry, pj

Koulussa, Mari Jokitalo-Trebs, kun­tou­tus­pääl­likkö, Oppimis- ja ohjaus­kes­kus Valteri

Kodissa, Hanna Lampi, toi­min­ta­te­ra­peutti, FM, pari- ja per­he­te­ra­pian kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti, Theraplay-terapeutti ‑työnohjaaja/kouluttaja

13.45 – 14.15 Keskustelu osal­lis­tu­mi­sesta kehi­ty­sym­pä­ris­töissä, mode­raat­tori Anu Kinnunen, FT, yli­opet­taja, Lapin ammattikorkeakoulu
14.15 – 14.30 Hyvinvointitauko
14.30 – 15.45 Osallistuminen kump­pa­nuu­dessa

Osallistuminen kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­luun, Lahden las­ten­neu­ro­lo­gi­nen työ­ryhmä (Päijät-Sote)

Osallistuminen yhteis­toi­min­taan, Anu Kinnunen, KT, yli­opet­taja, Lapin ammattikorkeakoulu

Osallistuva tut­ki­mus­kump­pa­nuus, Nea Vänskä, TtM, leh­tori, pro­jek­ti­pääl­likkö Metropolia ammattikorkeakoulu

Kysymykset 15 minuut­tia, mode­raat­tori Salla Sipari, FT, yli­opet­taja, Metropolia ammattikorkeakoulu

15.45 – 16.00 Osallistujille kii­tos — Arvo Ylppö ‑semi­naari suun­taa tulevaan

Salla Sipari, VLK:n ja päi­vän puheenjohtaja

Paikka:
Metropolia ammat­ti­kor­kea­koulu, Myllypuron kam­pus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, Metropolia-sali MPA1010
Seminaarista saa osallistumistodistuksen.

Ilmoittautuminen 6.4.2023 men­nessä lomak­keella
(https://forms.gle/czPWB9YZUeRrQuqy6)

Osallistumismaksu 70€ mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä VLK:n tilille
FI81 4600 0011 2369 04
Kirjoita vies­ti­kent­tään: Arvo Ylppö-seminaari ja nimesi

HUOM! VLK:n alu­eel­li­siin asian­tun­ti­ja­toi­mi­kun­tiin kuu­lu­vat hen­ki­löt ja Metropolian tutkinto-opiskelijat voi­vat osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen ilman mak­sua. Ilmoittautuminen on sitova.

Olet läm­pi­mästi ter­ve­tul­lut mukaan osallistumaan!

 

 

Share This