VLK:n Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus ‑kirja päi­vit­tyy sähköiseksi

Matti Koivikko ja Salla Sipari päi­vit­tä­vät VLK:n lap­sen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus kir­jan, joka jul­kais­tiin 2006. Uudistettu pai­nos kir­jasta jul­kais­taan syk­syllä säh­köi­senä. Kirjan sisäl­tämä ehdo­tus lap­sen ja nuo­ren hyvän kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä on ajan­koh­tai­nen val­ta­kun­nal­li­sen kun­tou­tuk­sen uudis­ta­mis­työn näkökulmasta.

Kirjan jul­kai­suun liit­tyen VLK jär­jes­tää 9.12.2021 klo 15.30- 17 Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus — webinaarin.

Ohjelma ja esitysdiat:

15.30 – 15.40  Tervetuloa, VLK:n puheen­joh­taja Salla Sipari

15.40 – 16.00   Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus –kir­jan uudis­tettu pai­nos. Matti Koivikko lää­kin­tö­neu­vos, las­ten­neu­ro­lo­gian dosentti

16.00 – 16.15  Kuntoutuksen uudis­ta­mi­nen — kun­tou­tuk­seen ohjau­tu­mi­nen –ajan­koh­tai­set asiat Nea Vänskä, leh­tori Metropolia Esitysdiat: Vänskä, VLK tilai­suus 9.12.2021

16.15 – 16.35  Lasten ja nuor­ten per­hei­den pal­ve­lut. Mia Tapiola, vas­tuu­yli­lää­käri, pal­ve­lu­pääl­likkö Kymsote. Esitysdiat: Mia Tapiola, VLK tilai­suus 9.12.2021

16.35 – 17.00  Yhteiskeskustelu ja tilai­suu­den päätös

Webinaari on mak­su­ton ja voit osal­lis­tua webi­naa­riin tämän zoom- lin­kin kautta: Lasten ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus webi­naari 9.12.2021

Lisätietoja: posti@vlkuntoutus.fi

Lämpimästi ter­ve­tu­loa!

Share This