Metku on lyhenne sanoista “lap­selle mer­ki­tyk­sel­li­nen toi­minta kun­tou­tu­mi­sessa”. Lapsen kun­tou­tu­mi­sen Metkut ovat toi­min­ta­ta­poja, jotka vah­vis­ta­vat lap­sen osal­lis­tu­mista mer­ki­tyk­sel­li­seen toi­min­taan hänen omassa arjes­saan. Lisäksi ne edis­tä­vät lap­sen toi­mi­juutta ja osal­lis­tu­mista kun­tou­tu­mi­sensa suun­nit­te­luun, toteu­tuk­seen ja arviointiin.

Lapsen kun­tou­tu­mi­sen Metkut -jul­kaisu sisäl­tää kolme toi­min­ta­ta­paa, jotka ovat:

  • Lapselle mer­ki­tyk­sel­li­sen toi­min­nan kuvaus – Metku-kirja
  • Vastavuoroinen neu­vot­telu – Metku-neuvottelu
  • Lapselle mer­ki­tyk­sel­li­sen toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen – Metku-muistio

Metku- toi­min­ta­ta­vat perus­tu­vat yhteis­toi­mi­juu­teen ja niitä voi­vat käyt­tää lapsi, perhe ja kun­tou­tuk­sen ammat­ti­lai­set yhdessä. Lapsen met­kut sopi­vat kai­kille eri­tyistä tukea tar­vit­se­ville lap­sille ja nuo­rille. Toimintapoja sovel­le­taan lap­sen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen ja tarpeeseen.

Lapset, van­hem­mat ja ammat­ti­lai­set kehit­ti­vät Metkut yhdessä Lapsen oikeus osal­lis­tua kun­tou­tuk­seensa ‑lap­sen edun arviointi LOOK- hank­keessa. Hanke toteu­tui Kelan rahoit­ta­mana ja Metropolia AMK:n ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteis­työnä vuo­sien 2015–2017 aikana.

Lisäksi LOOK-hankkeessa kään­net­tiin ja kehi­tet­tiin kan­sain­vä­li­sessä yhteis­työssä Osallistumisen eko­lo­gi­nen arviointi. Osallistumisen eko­lo­gi­sessa arvioin­nissa lap­sen ja per­heen kanssa kes­kus­tel­laan tämän het­ki­sestä tilan­teesta ja mitä muu­tosta lap­sen, per­heen ja ympä­ris­tön näkö­kul­mista pitää tapah­tua osal­lis­tu­mi­sen tavoit­teen saa­vut­ta­mi­seksi. Ekologinen arviointi sisäl­tää lomak­keet, joi­hin kuva­taan vah­vuuk­sia ja muu­tos­tar­peita. Näiden perus­teella kehi­te­tään yhdessä toi­min­ta­suun­ni­telma, johon kir­ja­taan yhdessä sovi­tut teh­tä­vät, aika­taulu ja vas­tuut lap­sen osal­lis­tu­mi­sen tavoit­teen saavuttamiseksi.

Osallistumisen eko­lo­gi­sen arvioin­nin mene­tel­mässä arviointi on luon­teel­taan kehit­tä­vää arvioin­tia, jonka tar­koi­tuk­sena on ohjata toi­min­taa tavoit­teen suun­nassa. Arviointi toteu­tuu pro­ses­si­mai­sesti osana lap­sen, per­heen ja ammat­ti­lais­ten yhteistoimintaa.

LOOK-hankkeessa jul­kais­tut tut­ki­muk­set, artik­ke­lit ja kehit­tä­mis­työt löy­ty­vät täältä.

Share This