VLK:n pii­rissä on koottu syk­systä 2017 alkaen pit­käh­köä muis­tiota las­ten kun­tou­tuk­sen alu­eel­li­sesta jär­jes­tä­mi­sestä, Alkusysäyksen tälle työlle antoi STM:n muis­tio ”Kuntoutuksen uudis­ta­mis­ko­mi­tean ehdo­tuk­set kun­tou­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi” joka ilmes­tyi 9.11.2017. Näiden ehdo­tus­ten poh­jalta on laa­dittu muis­tio (Versio 17.5.2021). Muistio antaa taus­taa ja perus­te­luja teo­riasta, mutta ei val­miita rat­kai­suja, vaan ne suun­ni­tel­laan alu­eel­li­sesti toimiviksi.

Lasten kun­tou­tuk­sen alu­eel­li­nen jär­jes­tä­mi­nen ‑muis­tio

Muistiota pyri­tään käsit­te­le­mään alue­toi­mi­kun­nit­tain seuraavasti:

 1. Alderferin teo­ria tar­ve­ryh­mistä EACD-ryhmä
 2. ”Translationaalinen” kun­tou­tus (teo­ria vs. käy­täntö) Helsinki
 3. Vygotskin teo­ria ja kehi­tystä ohjaa­vat toi­men­pi­teet Jyväskylä
 4. Vaativa arki Kajaani
 5. Rajauksia vähen­ne­tään – ver­kos­toa lisä­tään Kotka
 6. Osallistuminen eräänä kehi­tys­te­ki­jänä Kuopio
 7. Kuntatason pal­ve­lu­va­li­koima ja hyvin­voin­ti­suun­ni­telma Lahti
 8. Moniammatillisen kun­tou­tus­työ­ryh­män rooli Oulu
 9. Kilpailutus Pori
 10. Ihmiseltä ihmi­selle – todis­tuk­set ja lähet­teet pois Tampere
 11. Lähipalveluilla kate­taan val­taosa pal­ve­lu­va­li­koi­masta Turku
 12. Sanasto ylei­sesti ymmär­ret­tä­väksi Vaasa

 

Share This