VLK:n puheen­joh­taja Salla Sipari ja kun­nia­pu­heen­joh­taja Matti Koivikko ovat koon­neet muis­tion las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä sote- ja kun­tou­tusuu­dis­tuk­sessa. Muistio on koottu yhteis­työssä usei­den taho­jen kanssa.

Lasten kun­tou­tuk­sen alu­eel­li­nen jär­jes­tä­mi­nen 17.5.2021

Share This