VLK:n  (Valtakunnallinen las­ten ja nuor­ten kun­tou­tus ry) Kuopion asian­tun­ti­ja­toi­mi­kunta jär­jes­tää webi­naa­rin 13.10.2022 klo 15–16.30 aiheesta ”Lasten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuus ja SOTE-uudistus: Missä men­nään?”. Webinaari on ilmai­nen eikä vaadi eril­listä ilmoit­tau­tu­mista. Webinaarin linkki esit­teessä. Tilaisuutta ei tal­len­neta, eikä mate­ri­aali ole myö­hem­min saatavissa.

Webinaarissa on puheen­vuoro asian­tun­ti­ja­toi­mi­kun­nan omilla jäse­nillä Tuija Partasella ja Anne Waldénilla. Lisäksi Tuijan kanssa puheen­vuo­ron pitää Maarit Karhula ja Jarkko Kirjavaisella on myös puheen­vuoro. Puheenvuorot koh­dis­tu­vat sekä val­ta­kun­nal­li­seen että pai­kal­li­seen näkökulmaan.

Tervetuloa kuun­te­le­maan!

VLK:n Kuopion asiantuntijatoimikunta

Esite ja linkki webi­naa­riin: Webinaari131022

Share This