Säännöt

Uudet säännöt (hyväksytty 10.4.2018)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus – Nationell habilitering för barn och ungdom ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tehtävänä on edistää keskus- tai ääreishermostoon sekä lihaksistoon liittyvistä syistä vammautuneiden lasten ja nuorten tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Samalla yhdistys tukee vammaisen lapsen ja nuoren oikeutta hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

3§ TOIMINTAMUODOT

Yhdistys on valtakunnallinen jäsenjärjestöistä ja aluetoimikunnista (asiantuntijoita palvelujärjestelmän eri osa-alueilta) koostuva yhdistys.

Yhdistys auttaa vammautuneita lapsia ja heidän perheitään edistämällä hoitoa, huoltoa ja kuntoutumista, toimimalla henkilökohtaisten ja alueellisten suunnitelmien kehittämiseksi ja yhdistämällä eri toimijoita käytännön tasolla osallistumista tukevien toimintamuotojen aikaansaamiseksi.

Jäsenjärjestöjen ja aluetoimikuntien kanssa yhdistys tuottaa tietyissä kysymyksissä tutkimustietoa mm.:

 • alueellisen tiedonkeruun kautta
 • osana määriteltyjä projekteja
 • siirtää tutkimustietoa käytäntöön järjestämällä mm.:
 • alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia
 • tarjoamalla asiantuntijakonsultaatiota parhaista käytänteistä tutkimustiedon valossa sivistys- ja koulutoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.
 • luomalla projekteja näiden käytänteiden juurruttamiseksi ja testaamiseksi ja alueellisten toimijoiden kouluttamiseksi
 • tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa mm.:
 • järjestämällä yhteiskoulutuksia.
 • neuvottelemalla hyvien palveluiden periaatteista
 • vaikuttaa kansainvälisesti:
 • yhteistyökanava European Academy of Childhood Disabilityn kanssa
 • yhdistyksessä toimivat henkilöt osallistuvat kansainvälisiin kongresseihin

4§ TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa.

5 § YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat asettaa avukseen toimikuntia ja nimetä asiantuntijoita erityisiä tehtäviä varten. Yhdistyksen toimintaverkostoon kuuluvat Suomessa alueellisina toimivat rekisteröimättömät asiantuntijatoimikunnat, jotka ovat yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ja toiminnastaan vastuussa hallitukselle.

6 § VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä valtakunnallisesti toimivia, oikeuskelpoisia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusta edistävästi.

7 § KUNNIAPUHEENJOHTAJAT JA -JÄSENET

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta toimimalla yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen kokous kutsuu hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen.

8 § KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous hyväksyy kannatusjäsenen.

9 § JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen kokous vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen koolle ja kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyn kirjallisen kokouskutsun tulee saapua yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Yhdistyksen kokous on myös kutsuttava koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on järjestettävä hallituksen toimesta kahden kuukauden kuluessa kokouspyynnön saapumisesta.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä osallistua puhelimen, sähköpostin tms. välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä, hallituksen asettamien toimikuntien ja yhdistyksen aluetoimikuntien jäsenillä ja kutsutuilla asiantuntijoilla.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet eronneiden tai erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, joka on yhdistyksen toimeenpaneva elin, kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi ja muista jäsenistä on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoro ratkaistaan arvalla ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa on läsnä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Jos hallituksen jäsenet ovat asiasta yksimieliset, hallituksen kokous voidaan pitää puhelimen, sähköpostin tms. välityksellä.

Hallituksen sihteerin, varainhoitajan ja yhdistyksen henkilöstön valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus voi kokouksissaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla ei ole kokouksessa äänivaltaa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä päätökset ja mahdolliset äänestykset ja joka on puheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen allekirjoitettava.

14 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksessa, hallituksessa ja toimikunnissa päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty:

 1. Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
 2. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa lukuun ottamatta henkilövaalia, joka ratkaistaan arvalla.
 3. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai erikseen yhdessä jonkun hallituksen siihen valitseman henkilön kanssa.

16 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava yhdistyksen tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus sekä yhdistyksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Heidän on annettava lausuntonsa näistä hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ja muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ei voida käsitellä yhdistyksen kokouksessa, ellei yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevaa mainintaa ole kirjallisessa kokouskutsussa.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Mikäli yhdistys päätetään purkaa, vaaditaan siihen yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa tehty päätös. Päätös edellyttää, että kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Mainitut kokoukset eivät voi käsitellä yhdistyksen purkamista, ellei yhdistyksen purkamista koskevaa mainintaa ole kirjallisessa kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat käytetään tarkoituksiin, jotka näiden sääntöjen 2 §:ssä on mainittu, sen mukaan kuin purkautumiskokouksessa päätetään. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.