Säännöt

Uudet sään­nöt (hyväk­sytty 10.4.2018)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus — Nationell habi­li­te­ring för barn och ung­dom ry.

Yhdistyksen koti­paikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen teh­tä­vänä on edis­tää keskus- tai ääreis­her­mos­toon sekä lihak­sis­toon liit­ty­vistä syistä vam­mau­tu­nei­den las­ten ja nuor­ten tut­ki­musta, hoi­toa, kun­tou­tusta ja vai­keuk­sien ehkäi­syä. Samalla yhdis­tys tukee vam­mai­sen lap­sen ja nuo­ren oikeutta hyvään elä­mään ja tulevaisuuteen.

3§ TOIMINTAMUODOT

Yhdistys on val­ta­kun­nal­li­nen jäsen­jär­jes­töistä ja alue­toi­mi­kun­nista (asian­tun­ti­joita pal­ve­lu­jär­jes­tel­män eri osa-alueilta) koos­tuva yhdistys.

Yhdistys aut­taa vam­mau­tu­neita lap­sia ja hei­dän per­hei­tään edis­tä­mällä hoi­toa, huol­toa ja kun­tou­tu­mista, toi­mi­malla hen­ki­lö­koh­tais­ten ja alu­eel­lis­ten suun­ni­tel­mien kehit­tä­mi­seksi ja yhdis­tä­mällä eri toi­mi­joita käy­tän­nön tasolla osal­lis­tu­mista tuke­vien toi­min­ta­muo­to­jen aikaansaamiseksi.

Jäsenjärjestöjen ja alue­toi­mi­kun­tien kanssa yhdis­tys tuot­taa tie­tyissä kysy­myk­sissä tut­ki­mus­tie­toa mm.:

 • alu­eel­li­sen tie­don­ke­ruun kautta
 • osana mää­ri­tel­tyjä projekteja
 • siir­tää tut­ki­mus­tie­toa käy­tän­töön jär­jes­tä­mällä mm.:
 • alu­eel­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia koulutuksia
 • tar­joa­malla asian­tun­ti­ja­kon­sul­taa­tiota par­haista käy­tän­teistä tut­ki­mus­tie­don valossa sivistys- ja kou­lu­toi­men ja sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon toimijoille.
 • luo­malla pro­jek­teja näi­den käy­tän­tei­den juur­rut­ta­mi­seksi ja tes­taa­mi­seksi ja alu­eel­lis­ten toi­mi­joi­den kouluttamiseksi
 • teke­mällä yhteis­työtä mui­den jär­jes­tö­jen ja sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon toi­mi­joi­den kanssa mm.:
 • jär­jes­tä­mällä yhteiskoulutuksia.
 • neu­vot­te­le­malla hyvien pal­ve­lui­den periaatteista
 • vai­kut­taa kansainvälisesti:
 • yhteis­työ­ka­nava European Academy of Childhood Disabilityn kanssa
 • yhdis­tyk­sessä toi­mi­vat hen­ki­löt osal­lis­tu­vat kan­sain­vä­li­siin kongresseihin

4§ TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tuke­mi­seksi yhdis­tyk­sellä on oikeus hank­kia ja omis­taa kiin­teää ja irtainta omai­suutta, ottaa vas­taan lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­teja sekä toi­meen­panna asian­omai­sella luvalla rahan­ke­räyk­siä ja arpa­jai­sia. Yhdistys voi myös har­joit­taa välit­tö­mästi tar­koi­tuk­sensa toteut­ta­mi­seen liit­ty­vää ansiotoimintaa.

5 § YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hal­lin­toe­li­met ovat yhdis­tyk­sen kokous ja yhdis­tyk­sen hallitus.

Yhdistyksen kokous ja hal­li­tus voi­vat aset­taa avuk­seen toi­mi­kun­tia ja nimetä asian­tun­ti­joita eri­tyi­siä teh­tä­viä var­ten. Yhdistyksen toi­min­ta­ver­kos­toon kuu­lu­vat Suomessa alu­eel­li­sina toi­mi­vat rekis­te­röi­mät­tö­mät asian­tun­ti­ja­toi­mi­kun­nat, jotka ovat yhdis­tyk­sen kokouk­sen hyväk­sy­miä ja toi­min­nas­taan vas­tuussa hallitukselle.

6 § VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen var­si­nai­seksi jäse­neksi yhdis­tyk­sen kokous voi hyväk­syä val­ta­kun­nal­li­sesti toi­mi­via, oikeus­kel­poi­sia, rekis­te­röi­tyjä yhdis­tyk­siä ja yhtei­söjä, jotka toi­mi­vat yhdis­tyk­sen tar­koi­tusta edistävästi.

7 § KUNNIAPUHEENJOHTAJAT JA ‑JÄSENET

Kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kut­sua hen­kilö, joka on eri­tyi­sen ansiok­kaasti edis­tä­nyt yhdis­tyk­sen tar­koi­tusta toi­mi­malla yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheenjohtajana.

Kunniajäseneksi voi­daan kut­sua hen­kilö, joka on eri­tyi­sen ansiok­kaasti edis­tä­nyt yhdis­tyk­sen tarkoitusta.

Yhdistyksen kokous kut­suu hal­li­tuk­sen esi­tyk­sestä kun­nia­pu­heen­joh­ta­jan ja kunniajäsenen.

8 § KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voi­daan hyväk­syä oikeus­kel­poi­nen yhteisö tai hen­kilö, joka haluaa tukea yhdis­tyk­sen toi­min­taa. Yhdistyksen kokous hyväk­syy kannatusjäsenen.

9 § JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäse­net ja kan­nat­ta­ja­jä­se­net suo­rit­ta­vat yhdis­tyk­selle jäsen­mak­sun, jonka suu­ruu­den yhdis­tyk­sen kokous vah­vis­taa kalen­te­ri­vuo­deksi ker­ral­laan. Kunniapuheenjohtajalla ja kun­nia­jä­se­nellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen hal­li­tus kut­suu yhdis­tyk­sen koolle ja kir­jeitse tai säh­kö­pos­titse lähe­te­tyn kir­jal­li­sen kokous­kut­sun tulee saa­pua yhdis­tyk­sen jäse­nille vähin­tään seit­se­män vuo­ro­kautta ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoi­te­taan kokouk­sessa käsi­tel­tä­viksi tule­vat asiat.

Yhdistyksen kokous on myös kut­sut­tava koolle, kun vähin­tään yksi kym­me­nes­osa yhdis­tyk­sen äänioi­keu­te­tuista jäse­nistä sitä kir­jal­li­sesti hal­li­tuk­selta pyy­tää. Kokous on jär­jes­tet­tävä hal­li­tuk­sen toi­mesta kah­den kuu­kau­den kuluessa kokous­pyyn­nön saapumisesta.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouk­seen voi­daan yhdis­tyk­sen kokouk­sen tai hal­li­tuk­sen niin päät­täessä osal­lis­tua puhe­li­men, säh­kö­pos­tin tms. väli­tyk­sellä kokouk­sen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuo­si­ko­kous pide­tään vuo­sit­tain hal­li­tuk­sen mää­rää­mänä päi­vänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouk­sissa on jokai­sella var­si­nai­sella jäse­nellä, kun­nia­pu­heen­joh­ta­jalla ja kun­nia­jä­se­nellä yksi ääni.

Kannattavalla jäse­nellä on kokouk­sessa läsnäolo- ja puheoi­keus, samoin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jalla ja jäse­nillä, hal­li­tuk­sen aset­ta­mien toi­mi­kun­tien ja yhdis­tyk­sen alue­toi­mi­kun­tien jäse­nillä ja kut­su­tuilla asiantuntijoilla.

Yhdistyksen kokouk­sen pää­tök­seksi tulee, ellei sään­nöissä ole toi­sin mää­rätty, se mie­li­pide, jota on kan­nat­ta­nut yli puo­let anne­tuista äänistä. Äänten men­nessä tasan rat­kai­see kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ääni, vaa­leissa kui­ten­kin arpa.

12 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuo­si­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 1. kokouk­sen avaus
 2. vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­taessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
 5. esi­te­tään tilin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä hal­li­tuk­selle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, tulo- ja menoar­vio sekä liittymis- ja jäsen­mak­su­jen suuruudet
 8. vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja ja muut jäse­net eron­nei­den tai ero­vuo­rois­ten tilalle
 9. vali­taan yksi toi­min­nan­tar­kas­taja ja vara­toi­min­nan­tar­kas­taja taikka yksi tilin­tar­kas­taja ja varatilintarkastaja
 10. käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.

Mikäli yhdis­tyk­sen jäsen haluaa saada jon­kin asian yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­väksi, on hänen ilmoi­tet­tava siitä kir­jal­li­sesti hal­li­tuk­selle niin hyvissä ajoin, että asia voi­daan sisäl­lyt­tää kokouskutsuun.

13 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hal­li­tuk­seen, joka on yhdis­tyk­sen toi­meen­pa­neva elin, kuu­lu­vat puheen­joh­taja ja nel­jästä kah­dek­saan muuta jäsentä. Puheenjohtaja vali­taan joka vuosi ja muista jäse­nistä on ero­vuo­rossa puo­let tai lähinnä puo­let vuo­sit­tain. Ensimmäisenä vuonna ero­vuoro rat­kais­taan arvalla ja tämän jäl­keen vuo­ron mukaan. Hallituksen toi­mi­kausi on vuo­si­ko­kous­ten väli­nen aika. Hallitus valit­see vuo­sit­tain kes­kuu­des­taan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoon­tuu tar­vit­taessa puheen­joh­ta­jan tai hänen esty­neenä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­susta. Hallitus on pää­tös­val­tai­nen, kun puheen­joh­ta­jan tai vara­pu­heen­joh­ta­jan lisäksi kokouk­sessa on läsnä vähin­tään kolme muuta hal­li­tuk­sen jäsentä. Jos hal­li­tuk­sen jäse­net ovat asiasta yksi­mie­li­set, hal­li­tuk­sen kokous voi­daan pitää puhe­li­men, säh­kö­pos­tin tms. välityksellä.

Hallituksen sih­tee­rin, varain­hoi­ta­jan ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lös­tön valit­see ja erot­taa hal­li­tus. Hallitus voi kokouk­sis­saan kuulla ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joita, joilla ei ole kokouk­sessa äänivaltaa.

Hallituksen kokouk­sista on pidet­tävä pöy­tä­kir­jaa, johon on mer­kit­tävä pää­tök­set ja mah­dol­li­set äänes­tyk­set ja joka on puheen­joh­ta­jan ja vähin­tään yhden jäse­nen allekirjoitettava.

14 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouk­sessa, hal­li­tuk­sessa ja toi­mi­kun­nissa pää­tök­seksi tulee, jol­lei näissä sään­nöissä ole toi­sin määrätty:

 1. Se mie­li­pide, jota on kan­nat­ta­nut yli puo­let äänes­tyk­sessä anne­tuista äänistä.
 2. Äänten men­nessä tasan se mie­li­pide, jota kokouk­sen puheen­joh­taja ilmoit­taa kan­nat­ta­vansa lukuun otta­matta hen­ki­lö­vaa­lia, joka rat­kais­taan arvalla.
 3. Sääntöjen muut­ta­mista tai yhdis­tyk­sen omai­suu­den pää­osan luo­vut­ta­mista kos­ke­vassa asiassa se mie­li­pide, jota on kan­nat­ta­nut vähin­tään kolme nel­jäs­osaa (3/4) anne­tuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kir­joit­ta­vat hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja joko yhdessä tai erik­seen yhdessä jon­kun hal­li­tuk­sen sii­hen valit­se­man hen­ki­lön kanssa.

16 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tili­kausi on kalen­te­ri­vuosi. Hallituksen on toi­mi­tet­tava yhdis­tyk­sen tilin­pää­tös, tili­kir­jat, toi­min­ta­ker­to­mus sekä yhdis­tyk­sen ja hal­li­tuk­sen kokouk­sen pöy­tä­kir­jat tilin­tar­kas­ta­jille maa­lis­kuun 15. päi­vään men­nessä. Heidän on annet­tava lausun­tonsa näistä hal­li­tuk­selle huh­ti­kuun 15. päi­vään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sään­töi­hin voi­daan tehdä muu­tok­sia, jos asia kokous­kut­sussa olleen mai­nin­nan jäl­keen on otettu yhdis­tyk­sen kokouk­sessa käsi­tel­tä­väksi ja muu­tosta on kan­nat­ta­nut vähin­tään kolme nel­jäs­osaa (3/4) kokouk­sessa anne­tuista äänistä. Yhdistyksen sään­tö­jen muut­ta­mista ei voida käsi­tellä yhdis­tyk­sen kokouk­sessa, ellei yhdis­tyk­sen sään­tö­jen muut­ta­mista kos­ke­vaa mai­nin­taa ole kir­jal­li­sessa kokouskutsussa.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Mikäli yhdis­tys pää­te­tään pur­kaa, vaa­di­taan sii­hen yhdis­tyk­sen kah­dessa peräk­käi­sessä, vähin­tään kah­den kuu­kau­den välein pide­tyssä kokouk­sessa tehty pää­tös. Päätös edel­lyt­tää, että kum­mas­sa­kin kokouk­sessa vähin­tään kolme nel­jäs­osaa (3/4) yhdis­tyk­sen kokouk­sessa anne­tuista äänistä kan­nat­taa ehdo­tusta. Mainitut kokouk­set eivät voi käsi­tellä yhdis­tyk­sen pur­ka­mista, ellei yhdis­tyk­sen pur­ka­mista kos­ke­vaa mai­nin­taa ole kir­jal­li­sessa kokouskutsussa.

Yhdistyksen pur­kau­tuessa sen jäl­jelle jää­neet varat käy­te­tään tar­koi­tuk­siin, jotka näi­den sään­tö­jen 2 §:ssä on mai­nittu, sen mukaan kuin pur­kau­tu­mis­ko­kouk­sessa pää­te­tään. Yhdistyksen tul­lessa lak­kau­te­tuksi käy­te­tään sen varat samaan tarkoitukseen.

Share This