Sari Heleniuksen opinnäytetyön Osallistun, oivallan, opin – Osallistumista vahvistavan toimintatavan kehittäminen motorisen oppimisen edistymiseksi lapsen kuntoutumisessa” tarkoituksena oli osallistumista vahvistavan toimintatavan kehittäminen motorisen oppimisen edistymiseksi lapsen kuntoutumisessa. Työn toimintaympäristönä oli Vantaan kaupungin kuntoutusyksikön lasten fysio-, toiminta- ja puheterapia sekä motoriikkaan painottuva lastenryhmätoiminta. Opinnäytetyön tuloksena on havaittu, että lapsen omat tavoitteet, toiveet ja motivaatio sekä lapsen ja perheen arjen huomioiminen ja sujuvuus ovat lapsen kuntoutumiseen liittyvän yhteistoiminnan rakentumisen lähtökohta. Työn tulosten perusteella näyttäisi siltä, että lapsen toimijuus mahdollistaa lapsen osallistumista, ja toimintatapoja tulisi kehittää lapsen toimijuuden vahvistumiseksi niin kuntoutuksessa kuin arjessa. Työn tuotoksena muodostettu kuvaus osallistumista vahvistavasta toimintavasta motorisen oppimisen edistymiseksi lapsen kuntoutumisessa on hyödynnettävissä kehitettäessä perheen ja ammattilaisen yhteistoimintaa edistäviä käytännön työvälineitä.

Opinnäytetyö on YAMK-opinnäytetyö.

Linkki opinnäytetyöhön