Sari Heleniuksen opin­näy­te­työn Osallistun, oival­lan, opin – Osallistumista vah­vis­ta­van toi­min­ta­ta­van kehit­tä­mi­nen moto­ri­sen oppi­mi­sen edis­ty­mi­seksi lap­sen kun­tou­tu­mi­sessa” tar­koi­tuk­sena oli osal­lis­tu­mista vah­vis­ta­van toi­min­ta­ta­van kehit­tä­mi­nen moto­ri­sen oppi­mi­sen edis­ty­mi­seksi lap­sen kun­tou­tu­mi­sessa. Työn toi­min­taym­pä­ris­tönä oli Vantaan kau­pun­gin kun­tou­tusyk­si­kön las­ten fysio‑, toiminta- ja puhe­te­ra­pia sekä moto­riik­kaan pai­not­tuva las­ten­ryh­mä­toi­minta. Opinnäytetyön tulok­sena on havaittu, että lap­sen omat tavoit­teet, toi­veet ja moti­vaa­tio sekä lap­sen ja per­heen arjen huo­mioi­mi­nen ja suju­vuus ovat lap­sen kun­tou­tu­mi­seen liit­ty­vän yhteis­toi­min­nan raken­tu­mi­sen läh­tö­kohta. Työn tulos­ten perus­teella näyt­täisi siltä, että lap­sen toi­mi­juus mah­dol­lis­taa lap­sen osal­lis­tu­mista, ja toi­min­ta­ta­poja tulisi kehit­tää lap­sen toi­mi­juu­den vah­vis­tu­mi­seksi niin kun­tou­tuk­sessa kuin arjessa. Työn tuo­tok­sena muo­dos­tettu kuvaus osal­lis­tu­mista vah­vis­ta­vasta toi­min­ta­vasta moto­ri­sen oppi­mi­sen edis­ty­mi­seksi lap­sen kun­tou­tu­mi­sessa on hyö­dyn­net­tä­vissä kehi­tet­täessä per­heen ja ammat­ti­lai­sen yhteis­toi­min­taa edis­tä­viä käy­tän­nön työvälineitä.

Opinnäytetyö on YAMK-opinnäytetyö.

Linkki opin­näy­te­työ­hön

Share This