Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riö jul­kaisi oppaan terveyden- ja sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­lai­sille ja kun­tou­tuk­sen parissa työs­ken­te­le­ville lää­kin­näl­li­seen kun­tou­tuk­seen ohjaa­mi­sen perus­teista. Opas pyr­kii yhte­näis­tä­mään lää­kin­näl­li­seen kun­tou­tuk­seen ohjaa­mista, sel­keyt­tä­mään ja yhte­näis­tä­mään käy­tän­töjä ja kun­tou­tuk­sen vas­tuun­ja­koa. Valtakunnalliset yhte­näi­set kun­tou­tuk­seen ohjau­tu­mi­sen perus­teet aut­ta­vat myös kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­lussa ja ohjaa­vat oikea-aikaisen kun­tou­tuk­sen järjestämistä.

Oppaassa on osio las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sesta. Lasten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen kuvaus laa­dit­tiin moniam­ma­til­li­sessa työ­ryh­mässä, johon osal­lis­tui myös VLK:n asian­tun­ti­joita ja jonka puheen­joh­ta­jana toimi Jarkko Kirjavainen.

Opas luet­ta­vissa säh­köi­senä jul­kai­suna.

Share This