DigiMetku-hank­keessa on yhteis­ke­hi­tetty per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kump­pa­nuu­dessa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi arjessa. VLK toi­mii hank­keen kehittäjäkumppanitahona.

DigiMetku-sovelluksesta jär­jes­te­tään kou­lu­tuk­sia keväällä 2024. Koulutuksen tar­koi­tuk­sena on edis­tää DigiMetku-sovelluksen käyt­töön­ot­toa sekä arvioida sovel­luk­sen käyt­töä lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Koulutusprosessin aikana toteu­tu­van DigiMetku-sovelluksen arvioin­nin teh­tä­vänä on tuot­taa tie­toa sovel­luk­sen käy­töstä käytännössä.

Koulutus on suun­nattu las­ten ja nuor­ten kun­tou­tu­mi­sen parissa työs­ken­te­le­ville ammat­ti­lai­sille, kun­tou­tuk­sen opis­ke­li­joille ja opet­ta­jille. Koulutukseen voi osal­lis­tua myös kun­tou­tu­jia ja hei­dän läheisiään.

Koulutukseen sisäl­tyy kaksi kou­lu­tus­ker­taa ja kaksi itse­näistä teh­tä­vää. Nämä suo­ri­tet­tuasi saat todis­tuk­sen. Koulutus on mak­su­ton ja toteu­tuu osana DigiMetku-hanketta.

Koulutuksista jär­jes­te­tään kaksi toteu­tusta etäyhteydellä:

23.4.2024 sekä 21.5.2024 klo 16.15–18.00 (Ilmoittautuminen 14.4 mennessä)
7.5.2024 sekä 4.6.2024 klo 9.00 — 10.30  (Ilm. 28.4 mennessä)

Voit ilmoit­tau­tua itsel­lesi sopi­vam­paan kou­lu­tuk­seen. Ilmoittautumisen jäl­keen saat lin­kin säh­kö­pos­tiisi. Linkki ilmoit­tau­tu­mi­seen.

Mikäli kou­lu­tus­päi­vät eivät sovi, niin voit tilata hank­keen toi­mi­joita kou­lut­ta­maan sovel­lusta työyh­tei­söösi. Ota yhteyttä Krista Lehtoseen (krista.lehtonen(at)metropolia.fi).

Nähdään kou­lu­tuk­sissa!

 

 

 

Share This