Toiminta

 

VLK:n toi­minta kes­kit­tyy las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen asian­tun­ti­juu­den, eri­tyis­osaa­mi­sen ja ver­kos­to­jen raken­ta­mi­seen kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi. VLK:n pai­not­taa yhtei­söl­li­syyttä, lap­sen ja nuo­ren lähiym­pä­ris­töä ja mie­le­kästä arkea.

VLK toi­mii alu­eel­li­sella ja val­ta­kun­nal­li­sella tasoilla sekä kan­sain­vä­li­sissä ver­kos­toissa. Kansainvälisesti VLK on ver­kos­toi­nut European Academy of Childhood Disability (EACD:n) kanssa. Lue lisää EACD:sta kan­sal­li­sen koor­di­naat­to­rin ja VLK:n yhteys­hen­ki­lön Heli Sätilän artikkelista:

VLK:n kan­sain­vä­li­nen ver­kosto EACD

Koulutukset

Share This