Tutkimus ja kehittäminen

Kehittämistyössä pai­not­tuu sote-uudistus ja las­ten kun­tou­tuk­sen alu­eel­li­nen järjestäminen.

VLK:lla ei tällä het­kellä ole meneil­lään ylei­siä, erik­seen nimet­tyjä pro­jek­teja tai hank­keita. Kajaanissa sel­vi­te­tään pien­ten las­ten sijais­hoi­toa ja Kuopiossa lii­kun­ta­vam­mai­suu­teen liit­ty­viä näön­käy­tön ongelmia.

SOTE tulee aiheut­ta­maan suu­ria muu­tok­sia, joi­den myötä voi rat­keta VLK:n pit­kä­ai­kai­nen unelma eli alu­eel­li­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus. Vaikka las­ten kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat sei­kat ovat kehit­ty­neet sekä mää­räl­li­sesti että laa­dul­li­sesti, tähän liit­tyvä orga­ni­saa­tio tuot­taa jat­ku­vasti surua ja ongel­mia per­heille vii­vy­tys­ten, eri­lai­sen ano­mis­ten ja muun tur­haut­ta­van hai­tan muo­dossa. Lehdissä on jul­kaistu uudel­leen Pinomaan kuvio (HS 9.10.2017) ja uuti­set puut­teel­li­sista jär­jes­te­lyistä täyt­tä­vät mie­li­pi­de­si­vuja ja uuti­sot­si­koita. Taloudellisten seik­ko­jen huo­mioo­not­ta­mi­nen on tär­keää, mutta eihän toi­minta saisi sen vuoksi vaarantua.

Vaativan kun­tou­tuk­sen järjestäminen.pdf

VLK:n käsi­tys on, että tämä haitta on tar­pee­ton ja kuor­mit­taa asiat­to­masti niitä per­heitä, joilla muu­ten­kin on vaikeaa.

Asian aut­ta­mi­seksi on tekeillä laaja sel­vi­tys, jonka pää­mää­ränä on saada tarve ja toteu­tu­mi­nen koh­taa­maan ja toteu­tuva sisältö sel­lai­seksi, että sen vai­ku­tus on asial­li­nen. Työ on sinänsä sel­vä­piir­tei­nen, mutta sen koko­nai­suus sisäl­tää monta osa­puolta, jotka eivät vält­tä­mättä tällä het­kellä kuun­tele toi­si­aan riit­tä­västi. ”Verkostoitunut yhteis­työ” on tässä yhtey­dessä hyvä aja­tus ja VLK tekee voi­ta­vansa sen edis­tä­mi­seksi. Asiaan liit­ty­vää mate­ri­aa­lia on täällä.

VLK:n tutkimusryhmä ”yhdessä tutkien lasten ja nuorten parhaaksi”

Ryhmä raken­taa uuden­laista toi­min­ta­kult­tuu­ria tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen, osal­lis­tu­vaa tut­ki­mus­kump­pa­nuutta.  Ryhmään voi tulla mukaan tut­ki­joita, kehit­tä­jiä, ammat­ti­lai­sia, kun­tou­tu­jia eli lap­sia ja nuo­ria lähei­si­neen; tar­peen mukaan myös muita sidosryhmiä​. Osallistuminen perus­tuu omaan mie­len­kiin­toon tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taa kohtaa​. Vetäjänä toi­mii fasi­li­toin­ti­ryhmä: Salla Sipari, Ira Jeglinsky, Heli Sätilä, Nea Vänskä ja Anu Kinnunen. Ryhmän teh­tä­viä ovat:

  • Tutkimustarpeiden ja koh­tei­den tunnistaminen
  • Hankkeiden käyn­nis­tä­mi­nen, toteut­ta­mi­nen ja arviointi
  • Yhteistyön raken­ta­mi­nen eri toi­mi­joi­den kanssa
  • Väitöstutkijoiden ver­kos­toi­tu­mi­nen: teki­jöi­den ja ohjaa­jien tun­nis­ta­mi­nen, sparraaminen
  • VLK:n sivuilla tiedottaminen.

Onko sinulla mie­lessä las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­seen liit­tyvä tutkimus- tai kehit­tä­mi­saihe, johon pitäisi tart­tua? Haluaisitko osal­lis­tua VLK:n tut­ki­mus­ryh­män toi­min­taan? Tai onko jokin muu idea tai yhteis­työ­mah­dol­li­suus mielessä?

Voit lait­taa vies­tiä VLK:n spos­tiin tai ota yhteyttä suo­raan fasi­li­toin­ti­ryh­män vetäjiin!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen! 

DigiMetku-hankkeessa on yhteis­ke­hi­tetty per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kump­pa­nuu­dessa digi­taa­li­nen sovel­lus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seksi arjessa. VLK toi­mii hankkeen…

lue lisää

VLK:n kansainvälinen verkosto EACD 

MIKÄ ON EACD? EACD (European Academy of Childhood Disability) on las­ten, joilla on toi­min­ta­ky­kyä rajoit­ta­via sai­rauk­sia tai vam­moja, kanssa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten muo­dos­tama Euroopan…

lue lisää
Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä 

VLK:n pää­mää­rien mukai­nen ylei­nen teh­tä­vien mää­rit­tely ja hyvien käy­tän­tö­jen runko on jul­kaistu kir­jana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus, 2006. Kirjassa kuva­taan valtaosa…

lue lisää
Share This