Ulla Särkilähden tuo­reessa (2020) väi­tös­kir­jassa tut­ki­taan run­sasta ja pit­kä­kes­toista sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­töä eri­tyis­per­hei­den arjessa. Palveluiden käyt­töä tar­kas­tel­laan per­hei­den arjen toi­min­to­jen ja ajan­käy­tön näkö­kul­mista. Näin tut­ki­mus raken­taa ymmär­rystä siitä, mil­laista toi­min­taa pal­ve­lui­den pit­kä­kes­toi­nen käyttö per­heiltä edel­lyt­tää sekä mil­lai­sia toi­min­nan ja ajan­käy­tön ryt­mil­li­siä muu­tok­sia per­hei­den arjesta voi­daan tun­nis­taa. Väitöskirjan tulok­set osoit­ta­vat, että run­saasti ja pit­kä­kes­toi­sesti pal­ve­luita käyt­tä­vien per­hei­den arjessa on pal­ve­lui­den käyt­töön liit­ty­vää, mutta pal­ve­lun­tuot­ta­jille näky­mä­töntä tai pal­ve­lu­tuo­tan­nossa huo­mioi­ma­tonta toi­min­taa. Perheiden näkö­kul­masta toi­minta voi näyt­täy­tyä ris­ti­rii­tai­selta: pal­ve­lui­den tavoit­teena on per­heen arjen ja hyvin­voin­nin tuke­mi­nen, mutta nii­den käyttö vie arvo­kasta ja rajal­lista aikaa muulta arjen toi­min­nalta. Perheillä näyt­tää myös ole­van vai­keuk­sia löy­tää ryt­mil­li­nen sopusointu pal­ve­lu­jär­jes­tel­mältä tule­vien ajal­lis­ten ja toi­min­nal­lis­ten edel­ly­tys­ten sekä eri­tyis­lap­sen vaa­ti­man tuen ja hoi­van kanssa, joka osal­taan vai­keut­taa arjen suju­vuu­den ja sitä kautta hyvin­voin­nin kokemusta.

Linkki väi­tös­kir­jaan

Share This