VLK jär­jesti yhteis­työssä kun­tou­tuk­sen tutkimus- ja kehit­tä­mi­syh­di­tyk­sen (Kutke), Tays:n ja Expomarkin yhteis­työssä Kuntoutusseminaarin 9.11.2023 Tampereella Apuvälinemessujen yhtey­dessä. Kuntoutusseminaarin tee­mana oli vai­kut­ta­vat rat­kai­sut las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sessa. Vaikuttavia rat­kai­suja tar­kas­tel­tiin hyvin­voin­tia­lueilla toteu­tu­vien hyvien käy­tän­tei­den näkö­kul­masta sekä uusien tek­no­lo­gioi­den luo­mina mah­dol­li­suuk­sina. Seminaari keräsi yli 70 osal­lis­tu­jaa pai­kan päälle ja osa osal­lis­tui etäyhteydellä.

Salla Sipari (VLK:n pj) toimi päi­vän puheen­joh­ta­jana ja avasi ´semi­naa­rin tee­malla Tervetuloa tut­kai­le­maan vai­kut­ta­via rat­kai­suja las­ten ja nuo­ren kun­tou­tuk­sessa. Vaikuttavia rat­kai­suja alu­eel­li­sissa käy­tän­nöissä esit­teli Minna Talonen (kun­tou­tus­pääl­likkö) Pirkanmaan hyvin­voin­tia­lu­eelta yhdessä Sari Ylisen (kun­tou­tus­pääl­likkö, avo­kun­tou­tuk­sen vas­tuu­alue) kanssa. Fysioterapeutti ja las­ten kun­tou­tuk­sen tii­mi­vas­taava Anu Ristimäki Mehiläinen Turoris Oy:sta kuvasi mer­ki­tyk­sel­li­siä rat­kai­suja las­ten kun­tou­tu­mi­sessa omasta käy­tän­nön työs­tään. Tiina Lautamo (Filosofian toh­tori, ter­veys­tie­tei­den lisen­si­aatti, toi­min­ta­te­ra­peutti, peda­gogi) ker­toi esi­tyk­ses­sään, mitä on yhteis­toi­mi­juus kun­tou­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen yhdyspinnalla.

Tauon jäl­keen Sampsa Vanhatalo (osas­to­ny­li­lää­käri HUS, pro­fes­sori Helsingin yli­opisto) kuvasi äly­vaa­te­tek­no­lo­gian kehit­tä­mistä ja mah­dol­li­suuk­sia kun­tou­tuk­sessa. Sampsan sanoin semi­naari oli ensim­mäi­nen tilai­suus, jossa äly­vaa­te­tek­no­lo­giaa esi­tel­tiin kun­tou­tuk­sen asian­tun­ti­joille. Nea Vänskä, Anu Kinnunen ja Ira Jeglinsky esit­te­li­vät DigiMetku- sovel­luk­sen kehit­tä­mistä las­ten, nuor­ten, van­hem­pien ja ammat­ti­lais­ten kumppanuudessa.

Lämmin kii­tos kai­kille esit­tä­jille ja semi­naa­riin osallistuneille!

Kuvassa: Minna Talonen, Sari Ylinen, Tiina Lautamo, Anu Ristimäki ja Salla Sipari.

Share This