MIKÄ ON EACD?

EACD (European Academy of Childhood Disability) on las­ten, joilla on toi­min­ta­ky­kyä rajoit­ta­via sai­rauk­sia tai vam­moja, kanssa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten muo­dos­tama Euroopan laa­jui­nen aka­tee­mi­nen jär­jestö. Tällä het­kellä jäse­niä on yli 500. Jäseninä on las­ten­neu­ro­lo­geja, las­ten kehi­tyk­seen pereh­ty­neitä las­ten­lää­kä­reitä, psy­ko­lo­geja, puhe‑, toiminta- ja fysio­te­ra­peut­teja, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, hoi­ta­jia ja eri­tyi­so­pet­ta­jia. Nyt viime aikoina mukaan toi­min­taan on tul­lut ene­ne­västi las­ten van­hem­pia. Edustettuina on 35 eri maata. Jäseneksi voi liit­tyä net­ti­si­vuilla http://www.eacd.org.

EACD haluaa 1) edis­tää tie­toa ja ope­tusta las­ten ja nuor­ten toi­min­ta­ky­vyn rajoit­teista ja vam­mai­suu­desta, 2) edis­tää ja tukea aihea­lu­een tut­ki­musta ja jul­kai­suja 3) edis­tää hyvää kuntoutus- ja tut­ki­mus­käy­tän­töä. EACD:llä on oma eril­li­nen ope­tus­si­vusto EDUCATION  sisäl­täen eri­laista ope­tus­ma­te­ri­aa­lia: video­luen­toja, jul­kai­suja ja kongres­si­uu­ti­sia. Näille sivus­toille pää­se­vät ainoas­taan jäse­net. EACD on mukana jul­kai­se­massa yhdessä McKeith-kustannusyhtiön kanssa ”Developmental Medicine and Child Neurology”-lehteä.

EACD jär­jes­tää vuo­sit­tain Euroopan alu­een kongres­sin (pari vii­meistä vuotta ollut hybri­dinä) sekä kongres­seja yhdessä mui­den maa­no­sien vas­taa­vien orga­ni­saa­tioi­den ja International Alliance of Academies of Childhood Disability IAACD kanssa. Seuraava, sar­jas­saan jo 34. EACD kongressi jär­jes­te­tään Barcelonassa 18.–21.5.2022 hybri­dinä. Lisätietoja http://www.eacd2022.org.

Kustakin EACD:ssä mukana ole­vasta maasta on valittu kan­sal­li­nen koor­di­naat­tori (National Coordinator), joka edus­taa omaa maa­taan ja lähet­tä­jä­ta­ho­jaan. Hän osal­lis­tuu koor­di­naat­to­reille jär­jes­tet­tä­viin kokouk­siin, joita on yleensä EACD-kongressien yhtey­dessä mutta myös väliai­koina Zoomissa. Kansallisen koor­di­naat­to­rin oma teh­tä­vä­kuva hie­man vaih­te­lee mait­tain ja edus­ta­jan nimit­tä­män jär­jes­tön anta­man teh­tä­vä­an­non mukai­sesti. Suomea ovat aiem­min ansiok­kaasti edus­ta­neet las­ten­neu­ro­logi, LKT Raija Korpela Tays:sta ja Prof. Leena Haataja HUS:sta. Vuonna 2019 Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ja VLK nime­si­vät las­ten­neu­ro­logi, LT Heli Sätilän jat­ka­maan tässä tehtävässä.

Monissa maissa on perus­tettu oma EACD:n kanssa lähei­sesti toi­miva ”Academy”, esim. vii­meksi Puolan, Irlannin ja Ukrainan Academy of Childhood Disability. Suomessa ei vas­taa­vaan ole tähän asti ilmei­sesti koettu tar­vetta. Itse näen tär­keäksi mei­dän täällä Pohjolassa vaa­lia moniam­ma­til­lista yhteis­työ­ver­kos­toa. Kullakin las­ten ja nuor­ten vam­mais­ten kanssa toi­mi­valla ammat­ti­ryh­mällä on omat pää- tai alayh­dis­tyk­sensä, mutta näi­den lisäksi tar­vi­taan moniam­ma­til­li­sesti toi­mi­via yhdis­tyk­siä tai ver­kos­toja. Tällä het­kellä koen teh­tä­väk­seni toi­mia tie­don välit­tä­jänä EACD:n ja SLNY:n/VLK:n (ja mui­den kiin­nos­tu­nei­den) välillä, mutta olen avoin kai­kelle yhteis­työlle. Alla on vii­mei­sim­män 5/21 EACD-kokouksen yhteen­veto ja uutis­kirje. Lisätietoja: heli.satila(a)phhyky.fi.

EACD 2021-kongressin uutiskirje

Yhteistyöterveisin ja hyvää syk­syä kai­kille toivottaen,
Heli Sätilä, las­ten­neu­ro­lo­gian eri­kois­lää­käri, LT, yli­lää­käri PHHYKY/Lasten ja nuor­ten neurologia

Share This