VLK:n uusi nimi on 10.4.2018 alkaen

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus – Nationell habilitering för barn och ungdom ry

Nimenmuutoksesta huo­li­matta puhe­kie­lessä ja usein kir­joi­tuk­sis­sa­kin käy­tetty lyhenne VLK säi­lyy, mutta verkko-osoite on nyt vlkuntoutus.fi ja säh­kö­posti posti@vlkuntoutus.fi.

Uusi nimi kuvaa yhdis­tyk­sen toi­min­taa parem­min, sillä enti­nen nimi ”Vajaaliikkeisten Kunto – Bot för Rörelsehindrade ry” ei ole enää nyky­kie­len mukai­nen. Yhdistyksen perin­teitä tul­laan kui­ten­kin vaa­li­maan niin, että vanha nimi  pyri­tään mai­nit­se­maan kai­kissa sopi­vissa yhteyksissä.

Perusajatukset

VLK perus­tet­tiin vuo­den 1953 lopussa ”eräi­den maamme joh­ta­vien las­ten­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen ja inva­lii­di­huol­lon alalla toi­mi­vien sää­tiöi­den toi­mesta.” Sen pää­mää­räksi ase­tet­tiin ”edis­tää ensi­si­jai­sesti las­ten kes­kus­her­mos­to­vau­rioista joh­tu­vien lii­kun­ta­häi­riöi­den hoi­toa, huol­toa ja kun­tout­ta­mista, laa­tia sitä var­ten suun­ni­telma ja siinä mie­lessä toi­mia jäsen­tensä yhdys­si­teenä ja jakaa sitä tar­koit­ta­vat teh­tä­vät jäsen­tensä ja mui­den eli­mien kesken.”

VLK:n kes­kei­set kei­not ovat olleet edis­tä­mi­nen ja suun­nit­telu, yhdys­si­teenä toi­mi­mi­nen ja teh­tä­vien jako. VLK ei siis pyri ensi­si­jai­sesti toteut­ta­maan toi­min­taa itse, vaan edis­tää sitä luo­malla ja tuke­malla amma­til­li­suutta ja hyviä käy­tän­töjä kan­sal­li­sen ja kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen ja näi­den sovel­ta­mi­sen avulla.

Share This